top of page

İklim Adaleti ve Azaltım

İklim değişikliği, hayatımızın her alanını etkileyen karmaşık ve çok yönlü bir konudur. İklim değişikliğinin etkileri farklı bölgeler, topluluklar ve sosyo-ekonomik gruplar arasında orantısız bir şekilde hissedilmektedir. İşte bu noktada iklim adaleti kavramı devreye giriyor. İklim adaleti, iklim değişikliğine neden olmaktan en az sorumlu olanların, genellikle iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız olanlar olduğunu kabul eder. Bu blogda, iklim adaleti ve azaltım arasındaki bağlantıyı ve iklim değişikliğiyle etkili bir şekilde mücadele etmek için her ikisini de ele almanın neden gerekli olduğunu inceleyeceğiz.


İklim adaleti nedir?


İklim adaleti, iklim değişikliği azaltım ve uyum çabalarının fayda ve yüklerinin adil ve hakkaniyetli bir şekilde dağıtılmasını ifade eder. Belirli toplulukların ve bireylerin konum, gelir, ırk ve cinsiyet gibi faktörler nedeniyle iklimden orantısız bir şekilde etkilendiğini kabul eder. İklim adaleti, bu eşitsizlikleri ele almayı ve iklim değişikliğinden en çok etkilenenlerin politika kararlarının şekillendirilmesinde söz sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.